European educational and consultation center
Европейски образователен и
консултативен център
София

НАРЕДБА № 11 за специалното работно облекло и предпазните средства.docНАРЕДБА № 16-116 ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО.pdfНАРЕДБА № 9 за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето.docНАРЕДБА за устройството, експлоатацията и техническия надзор на.pdfНАРЕДБА №15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на.pdfНАРЕДБА №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна.pdfНАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на.pdfНАРЕДБА № I-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на.pdfНАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ.pdfНАРЕДБА № 32 ОТ 5 АВГУСТ 1999 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.docНАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за.pdfНАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.docНАРЕДБА № 9 ОТ 4 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА АЗБЕСТ ПРИ РАБОТА.docНАРЕДБА №1 за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд УСЛОВИЯ НА ТРУД.pdfНАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА.docНАРЕДБА №16 ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ.pdfНАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ.docНАРЕДБА № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.pdfНАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ,ПРЕДВАИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ.pdfНАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.docНАРЕДБА № 2 ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ.docНАРЕДБА №5 ЗА РЕДА, НАЧИНА И ПЕРИОДИЧНОСТТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА РИСКА.pdfПРАВИЛНИК за отмяна на Правилника по безопасността на труда в дървообработващата.pdfНАРЕДБА №4 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.pdfНАРЕДБА №4 за техническа експлоатация на електрообзавеждането.docНАРЕДБА № 3 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА.pdfПРАВИЛНИК за отмяна на Правилника по безопасността на труда за въздушни.pdfНАРЕДБА № 7 за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени.docНАРЕДБА №3 за здравните изисквания към детските градини.docНАРЕДБА № 3 ОТ 24 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ.rtfНАРЕДБА № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина.docНАРЕДБА №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.pdfНАРЕДБА № 9 за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините.docНАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.docПРАВИЛНИК за отмяна на Правилника по безопасността на труда при строителните и.pdfНАРЕДБА №1 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа.docНАРЕДБА № 12 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ.docНАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ.docНАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА.docНАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и.pdfНАРЕДБА № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.docНАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 66 ОТ 2004 г.).docНАРЕДБА № 13 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт.pdfНАРЕДБА № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби.docНАРЕДБА №7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и.pdfНАРЕДБА № Iз-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.pdfНАРЕДБА №12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при.pdfНАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата.pdfЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.docНАРЕДБА № 2 ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПЮТРИТЕ И ИНТЕРНЕТ ЗАЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ.docНАРЕДБА No 4 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР.docПРАВИЛНИК за отмяна на Правилника по безопасността на труда при.pdfНАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО , ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АЦЕТИЛЕНОВИ УРЕДБИ.pdfКОНСТИТ УЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.pdfНАРЕДБА № 8 ЗА МИКРОКЛИМАТА В ПОДЗЕМНИТЕ РУДНИЦИ.docНАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за.pdfНАРЕДБА № 6 ОТ 24 ЮЛИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ.docНАРЕДБА № 8 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби.pdfНАРЕДБА №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция И ШУМ.pdfНАРЕДБА № РД-078 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗНАЦИ И СИГНАЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИИЛИ ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.docЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ.docУКАЗАНИЯ за прилагането на строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.pdfНаредба1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя.docПОСТАНОВЛЕНИЕ №99 за приемане на Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.docНАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ.docНАРЕДБА №13 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт.pdfНАРЕДБА №9 за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и.pdfПОСТАНОВЛЕНИЕ №79 за приемане на Наредба за реда за съобщаване, регистриране,.pdfНАРЕДБА № 3 ОТ 25 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА.rtfНАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ ДЕЙНОСТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ.docНАРЕДБА за организация на работното време на лицата, които извършват.pdfНАРЕДБА за допълнителните и други трудови възнаграждения.docНАРЕДБА №7 за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени.docНАРЕДБА №5 ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ НА ТРУД И ПОЧИВКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА.pdfНАРЕДБА №9 за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините.docНАРЕДБА ЗА ФОРМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, РЕДА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА.docНАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И.pdfНАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И (2).pdfНАРЕДБА №16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.pdfНАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО.docНАРЕДБА №9 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на.pdfНАРЕДБА №15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.docПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.docНАРЕДБА №8 за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване.pdfНАРЕДБА № 2 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПЮТЪРНИТЕ И ИНТЕРНЕТ ЗАЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ.pdfНАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ИИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ.docНАРЕДБА №6 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при МЕХАНИЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА.pdfПРАВИЛНИК за отмяна на Правилника по безопасността на труда при механично.pdfНАРЕДБА №11 за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните.pdfНАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.docНАРЕДБА №10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при.pdfДИРЕКТИВА 199970ЕО НА СЪВЕТА относно Рамково споразумение за срочната работа.pdfСПИСЪК с професионалните болести.pdfНАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО.docНАРЕДБА №12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.pdfПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.docНАРЕДБА №8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ.docЗАПОВЕД № 36 за одобряване на образец на декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.pdfНАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен.pdfНАРЕДБА № I-209 ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.pdfНАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.docНАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТОПРОВОДИ И НЕФТОПРОДУКТОПРОВОДИ.docНАРЕДБА №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.docНАРЕДБА № 1 ОТ 27 МАЙ 2010 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ.pdfПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V.docНАРЕДБА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО.pdfНАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtfНАРЕДБА за категоризиране на труда при пенсиониране.docНАРЕДБА № 13 ОТ 13.06.1994 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЛАБОРАТОРИИ.docНАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО.docПРАВИЛНИК № Д-01-016 за безопасността на труда при производството, транспорта,.pdfНАРЕДБА №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на.pdfНАРЕДБА № 8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ.rtfНАРЕДБА №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето.pdfНАРЕДБА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ.docНАРЕДБА № 6 за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица,ненавършили 18 години.pdfНАРЕДБА № 10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.pdfНАРЕДБА № 7 ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ.pdfПРАВИЛНИК за отмяна на Правилника по безопасност на труда при.pdfНАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.pdfНАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК.pdfНАРЕДБА №2 за реда за установяване задължение за дежурство или за.pdfНАРЕДБА №3 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при.pdfНАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.docНАРЕДБА № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките.docНАРЕДБА № I-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.docНАРЕДБА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ.docПРАВИЛНИК за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране.pdfНАРЕДБА №11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна.pdfЗнаци по охрана на труда (Наредба 4 от 02.08.1995).docНАРЕДБА за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст.pdfНАРЕДБА № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.docЗАКОН за интеграция на хората с увреждания.docНАРЕДБА № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили.docНАРЕДБА № 4 от 14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.docНАРЕДБА №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради.docНАРЕДБА №9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.pdfНАРЕДБА № 49 ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СГРАДИТЕ.docНАРЕДБА №9 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при.pdf