European educational and consultation center
Европейски образователен и
консултативен център
София

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ (ДВ, БР. 44 ОТ 2002 Г.).docРЪКОВОДСТВА ЗА ДОБРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ХИГИЕННИ ПРАКТИКИ.docНАРЕДБА №1 ЗА ФИТОЗАНИТАРЕН КОНТРОЛ.pdfГодишен доклад за 2009г..pdfЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност Обн., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от 1.05.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в.pdfНАРЕДБА № 31 от 29.12.2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните.pdfНАРЕДБА №21 ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧИСТОТА НА ДОБАВКИТЕ,ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В С ХРАНИ.pdfНАРЕДБА № 1 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА КОКОШИ ЯЙЦА ЗА КОНСУМАЦИЯ.pdfНАРЕДБА №4 ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОПАСНИ СТОКИ.pdfНаредба за изменение и допълнение на наредба 8.pdfНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ.docНаредба за изменението и допълнението на наредба № 21 за специфичните изисквания за чистота на добавките влагани в храните.pdfНАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪСТАВА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СОЛТА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ.pdfПостановление № 96.docНАРЕДБА №8 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ.pdfНАРЕДБА № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите.docНАРЕДБА №3 ЗА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ОТПАДЪЦИТЕ.pdfНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №31 ЗА НОРМИ ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА ОСТАЪЦИ ОТ ПЕСТИЦИДИ В ХРАНИТЕ.pdfНАРЕДБА № 10 от 17.02.2003 г. за фуражите със специално предназначение.docНаредба за изменение на _ 2.docЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ.pdfПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.pdfНАРЕДБА №5 ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ.pdfНАРЕДБА № 14 . ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ПРОДУКТИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА.docНАРЕДБА №2 ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ.pdfСинергия 1 - Служба по трудова медицина, оценка на риска, HACCP, Хомеопатия, Sinergy1.mhtСтратегически план на Европейския орган за безопасност на храните за периода 2009-2012.pdfНАРЕДБА № 37 ОТ 21 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ.docНАРЕДБА №26 ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТИРАНЕТО МУ.pdfКОНСУЛТАЦИИ И ПАРТНЬОРСТВО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ.docxНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ.docЗакон за храните.pdfНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ.pdfНАРЕДБА №24 ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАСТМАСА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ.pdfНАРЕДБА №7 ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В МЛЕКОДОБИВНИТЕ СТОПАНСТВА.pdfНаредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки.pdfНАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ.pdfНаредба за изменение и допълнение на Нар № 15.docЗакон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България.pdfЗакон за защина на разстенията.pdfНАРЕДБА № 47 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ.pdfНАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БЪРЗО ЗАМРАЗЕНИТЕ ХРАНИ.pdfНАРЕДБА № 36 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ.docНаредба № 8 - за изискванията на ароматични продукти в храните.pdfНАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ МАЗНИНИТЕ ЗА МАЗАНЕ.pdfПРАВИЛНИК за работата на Съвета за координация на контрола към Националния съвет по безопасност на храните.docНАРЕДБА №1 ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ.pdfЗАКОН за защита на потребителите и за правилата.pdfНАРЕДБА №3 ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАСТМАСА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ.pdfНАРЕДБА №31 ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАМЪРСИТЕЛИ В ХРАНИТЕ.pdfНАРЕДБА №16 ЗА ХИГИЕННИТЕ И ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОСОБЕНО БЪРЗОРАЗВАЛЯЩИ СЕ ПРОДУКТИ.pdfНАРЕДБА № 23 от 17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните.pdfНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №31 ЗА НОРМИ ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА ОСТАТЪЦИ ОТ ПЕСТИЦИДИ В ХРАНИТЕ.pdfHACCP- КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ.docНАРЕДБА №9 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ.pdfЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА.pdfНАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЗАХАРИТЕ,ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА.pdfЗакон за ветеринарномедицинската дейност.pdf