European educational and consultation center
Европейски образователен и
консултативен център
София

ПРЕДМЕТ, ДЕЙНОСТ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

"Европейски Образователен и Консултативен Център" гр.София работи и осъществява своята дейност при условията и изискванията на основните нормативни актове-Правилник за устройството и дейността е основните задачи на "Европейски Образователен и Консултативен Център" гр.София,ЗПОО,Търговския закон,Кодекса на труда и др.нормативни актове на Министерството на просвета и др.

Основен предмет на дейност на "Европейски Образователен и Консултативен Център" гр. София е осъществяване на професионално обучение,преквалификация,и повишаване на квалификацията на лица съобразено с личните им интереси и възможности в съответствие със Закона на професионалното образование и обучение.

Предмет на дейност е и периодичното обучение на длъжностни лица по БЗР,лица ръководещи и управляващи бизнеса,лица провеждащи инструктажи,членове на КУТ/ГУТ и работници които експлоатират,подържат и ремонтират работно оборудване и машини за които се изисква правоспособност и работещи в работни места с опасност за тях и намиращите се в близост до тях(Наредба РД 07-2 от 2009 година).

"Европейски Образователен и Консултативен Център" осъществява своята дейност самостоятелно и в съдружие с други обществени сдружения-Министерства,Учебни заведения,Научни институти,Международни организации и сдружения на договорни начала.

"Европейски Образователен и Консултативен Център" изпълнява следните основни задачи:

 • самостоятелно и/или чрез сдружаване с посочените по горе институции организира професионално обучение на лица за насърчаване на заетостта и повишаване на квалификацията на безработни и заети лица в съответствие със законодателството на .Р.България ,международните стандарти и потребностите на нашата икономика;
 • прави предложения пред компетентните държавни органи за развитие и усъвършенствуване на системата за професионално обучения и участвува в разработването на нормативни актове и документи ,свързани с професионалното обучение;
 • участвува със свои представители в държавно-обществени органи и организации,работни групи,комисии и др.по проблемите на професионалното обучение;
 • осъществява контакти с наши и чуждестранни организации и фирми за организиране на съвместно обучение и участие в международни проекти и програми;
 • извършва единна издателска и рекламна дейност и осигурява учебни помагала,сертификати,удостоверения,рекламни и пропагандни материали и други;
 • организира кръгли маси,семинари,срещи и др.по проблемите на професионалното обучение,заетостта и безработицата;
 • осигурява условия за повишаване на знанията и квалификацията на работещите и лекторите на фирмата;
 • съдейства и участва в разследване на причини за допуснат трудов травматизъм и разработва програми за намаляване на травматизма във фирмите;
 • изготвя документи на предприятията свързвани с безопасността на труда и безопасността на храните;
 • осигурява консултантска дейност по въпросите на трудовото право,социалното законодателство,икономическите категории,безопасността на труда и храните;
 • осигурява специалисти и участва в разработването на оценката на риска в предприятията;
 • изпълнява функциите на орган за безопасност и здраве при работа съгласно чл.24 ал.3 от ЗЗБУТ;
 • оценка на работните процеси, оборудването, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда;
 • изработване на препоръки, относно преустройството на работните места и организацията на труда, при промяна на технологичния процес и в съответствие с получените данни от измерванията на факторите на работната среда;
 • разработване на препоръки и периодични консултации по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и индивидуална защита;
 • разработване на програми за намаляване и ограничаване на производствения риск, във връзка с извършената оценка на риска;
 • разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;
 • разработване на препоръки и периодични консултации по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и индивидуална защита;
 • разработване на програми за намаляване и ограничаване на производствения риск, във връзка с извършената оценка на риска

"Европейски Образователен и Консултативен Център" няма разпоредителни и контролни функции , а предимно превантивни функции – да консултира и подпомага работодателя, комитетите и групите по условия на труд при организирането, планирането и изпълнението на задълженията им по отношение на осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и укрепване на здравето и работоспособността на персонала във връзка с извършваната от него трудова дейност.

Основните задача на дейността на "Европейски Образователен и Консултативен Център" са да консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по:
а) осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
б) укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа.

А. Превенция и защита на здравето и безопасността - "Европейски Образователен и Консултативен Център" подпомагат работодателя чрез предоставяне на експертни съвети на ръководството, отделния работник , КУТ и ГУТ за извършване на превантивни дейности, насочени към:

 • постигане и поддържане на здравословна и безопасна работна среда;
 • постигане и поддържане на работоспособна и мотивирана работна сила;
 • превенция на свързаните с труда заболявания и злополуки;
 • поддържане и укрепване на работоспособността на работещите;
 • В това направление дейностите които "Европейски Образователен и Консултативен Център" обхващат:
 • Оценяване пригодността на персонала за съответната работа.
 • Утвърждаване на адаптацията на работата към работника.
 • Идентифициране и оценка на риска за здравето на работното място.
 • Изследване и наблюдение на факторите на работната среда и работните практики и тяхното въздействие върху здравето на работещите, както и качеството на санитарно-битовото обслужване.
 • Разработването на програми за подобряване на работния процес и за проверка и оценяване на здравните аспекти на нововъведения (технологии, оборудване, материали и т.н.).
 • Консултации по планирането и организацията на работата, дизайна на работните места, избора и поддръжката на машините и съоръженията, суровините и материалите, които се използват при работа.
 • Консултации по въпросите на БЗР, хигиената, ергономията, индивидуалното и колективно защитно оборудване.
 • Изследване и оценка за влиянието на условията на труда върху здравословното състояние на работещите и разработване на медико-профилактични мерки за намаляване и предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, за поддържане и подобряване на здравето и работоспособността на работещите.
 • Формиране на програми за обучение и здравно образование на персонала в областта на безопасността и здравето при работа, хигиената и ергономията.
 • Консултации в организиране дейността по оказване на първа помощ и спешно лечение.
 • Разработване и реализиране на специализирани програми за промоция на здравето на работното място.
 • Консултации за ефективно и ефикасно използване на ресурсите чрез установяване на добра комуникация и връзки в предприятието и извън него между работодатели, специалисти по безопасност, синдикати, работници, инспекции по труда, осигурителни институти, общо-практикуващи лекари и др.

Б. Организация на труда – обхваща въпросите на дизайна и съдържанието на трудовите задачи, тяхното разпределение и управление. Тук задачите на "Европейски Образователен и Консултативен Център" са:

 • социални взаимодействия и връзки с колегите и ръководството, междуличностните отношения при работа, стил на ръководство, мотивация и т.н., както и предотвратяване на морално, физическо и сексуално насилие, дискриминация и конфликти;
 • Да подпомага организацията за хуманизация на работното място, т.е. да се отдава първостепенно значение на хората и на техния потенциал за творчество и растеж чрез разглеждане и оценка на ред въпроси от значение за трудовата медицина като:
 • стойност на работата – оценка от ръководството и колектива, а и от самия работещ, наличие на обратна връзка, критика, окуражаване и подкрепа;
 • физическо и умствено натоварване при работа, количество и обем работа, стрес при работата, режим на работа;
 • разумно работно натоварване и възможности за формиране на адаптиран режим на труд и почивка и релаксиране извън работното време;
 • експозиция на неблагоприятните фактори на работната среда и ергономичните условия на работното място;
 • възможности за контрол върху работата;
 • възможности за обучение и усъвършенстване на уменията и израстване в кариерата.
 • Консултации с цел предотвратяване на нарушения в здравето от неблагополучията в организацията на труда.
 • Консултации по трудово право и по здравословни и безопасни условия на труд

В. Оценка на работното място

 • Оценка на риска / мониторинг на експозицията / и управление на риска:
 • идентифициране и оценяване на рисковете за здравето на работещите, произтичащи от опасности на работното място;
 • формиране на програми за предотвратяване, отстраняване или намаляване на риска, както и мерки за контрол на риска, когато е необходимо.
 • Оценка на действащия модел за осигуряване на безопасността и здравето на работното място:
 • консултации при планирането и организацията на работата във всичките й аспекти и на всички етапи, с цел осигуряване условия на работа, непредизвикващи непосредствени или отдалечени въздействия (увреждания) на здравето на работещите;
 • сътрудничество и съвместна работа със службата по безопасност в предприятието, КУТ и с работещите по всички аспекти на безопасността и здравето при работа в оценката на работното място и търсене на решения на проблемите;
 • Перцепция на риска – формиране на осъзнато разбиране за опасностите по работните места от работещите и ръководството на предприятието.
 • Комуникация на риска – подготовка на програми за обучение на работещите и ръководството на предприятието след изясняване на факторите, влияещи върху перцепцията на риска.
 • ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
 • Подпомагане на Работодателя при възникване на Трудова злополука - ред, условия и възникването на ТЗ;
 • Оказване на съдействие при прилагане на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука", както и издаване на Становище за определяне на длъжностите подлежащи на задължително застраховане - писмена консултация и изготвяне на документацията в тази връзка;
 • Определяне на видовете работа, за които в предприятието е необходимо установяване на намалено работно време и право на допълнителен годишен отпуск, права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес в тази връзка;
 • Организиране на дейността при прилагане на Наредба № 11 от 2005 г. определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея;
 • Други дейности;